Regulamin

§1 Postanowienia ogólne
1. Niniejszy regulamin salonu zwany dalej „Regulaminem” określa zasady korzystania z usług kosmetycznych świadczonych w salonie kosmetycznym Sensual Spa Instytut Urody, Ul. Elizy Orzeszkowej 18 lok. U4, 15-083 Białystok zwanego dalej „Salonem”

2. Klienci salonu mają obowiązek zapoznania się z regulaminem przed przystąpieniem do dowolnego zabiegu kosmetycznego zwanego dalej „Zabiegiem”

3. Przystąpienie do zabiegu jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu. Każdy klient ma obowiązek stosować się wprost do jego postanowień od momentu wyrażenia świadomej zgody na zabieg aż do jego zakończenia.

4. Niniejszy regulamin nie jest regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i dotyczy wyłącznie usług świadczonych w placówkach stacjonarnych

§2 Klienci

 1. Klientem salonu może być dowolna pełnoletnia osoba fizyczna
 2. Dopuszcza się korzystanie z zabiegów przez osoby niepełnoletnie powyżej 13 roku życia, za wyraźną pisemną zgodą obojga opiekunów prawnych lub wyłącznego opiekuna lub przedstawiciela ustawowego. Pracownik salonu jest uprawniony do żądania w każdym czasie przedłożenia stosownej zgody oraz do odmowy świadczenia zabiegu, w przypadku braku zgody lub odmowy jej wyrażenia.

§3 Świadczenie usług kosmetycznych

 1. Salon Sensual Spa Instytut Urody oferuje pakiety usług z zakresu kosmetologii stosowanej licznych zabiegów na twarz i ciało (manualnych i z wykorzystaniem maszyn), konsultacji kosmetycznych możliwość zakupu bonów upominkowych, pakietów zabiegowych oraz kosmetyków.
 2. Przed przystąpieniem do zabiegu pracownik przeprowadza z klientem wywiad w celu ustalenia czy na stan zdrowia klienta przebyte lub obecne choroby nie stanowią przeciwskazań do odbycia zabiegu lub nie stwarzają ryzyka wystąpienia skutków ubocznych oraz w celu ustalenia zaleceń pozabiegowych
 3. Udostępnienie danych osobowych przez klientów na kartach klienta jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych przez Maria Sokólska, z siedzibą przy ulicy Elizy Orzeszkowej 18 lok. U4, zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 o Ochronie Danych Osobowych (DZ.U.2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

§4 Płatność

 1. Klient jest zoobowiązany do zapłaty za wykonane usługi kosmetyczne cennik zabiegów jest dostępny w salonie oraz na stronie internetowej www.sensual-spa.pl 
 2. Ceny zawarte w ofercie oraz na stronie internetowej mogą ulec zmianie. Nie dotyczy to wcześniej zakupionych karnetów, pakietów i bonów upominkowych. W przypadku zmiany cennika, klient będzie informowany o tym przed wykonaniem zabiegu.
 3. Karnet zakupiony w Sensual Spa należy wykorzystać w ciągu 3 miesięcy od dnia zakupu.
 4. Przekładanie lub odwoływanie wizyty z ważnym bonem upominkowym następuje 24 godziny przed wizytą w salonie
 5. Jeżeli osoba dysponująca bonem upominkowym nie przyjdzie na umówioną wizytę i nie powiadomi o swojej nieobecności Sensual Spa traktuje to jako usługę wykonaną.
 6. Bony upominkowe po dacie ważności nie będą realizowane.
 7. Nie dopuszcza się możliwości zwrotu gotówki za zakupione bony. Istnieje możliwość ich zmiany na inne usługi dostępne w salonie do wpłaconej/podanej kwoty.
 8. W salonie udostępnia się następujące sposoby zapłaty. Płatność gotówką w kasie, płatność kartą płatniczą w terminalu.

§5 Rezerwacje

 1. Klient powinien uprzednio umówić osobiście lub telefonicznie termin wykonania zabiegu w salonie. 
 2. Na zarezerwowane zabiegi należy zgłosić się nie wcześniej niż 10 minut przed umówioną godziną. Salon zachowuje prawo do niewykonania zabiegu na rzecz klienta, który pojawi się z opóźnieniem przekraczającym 15 minut.

§6 Nieobecności i odwoływanie wizyt

 1. Nieprzystąpienie do zabiegu w umówionym terminie lub odwołanie terminu na mniej niż 24 godziny przed jego rozpoczęciem, uprawnia salon do naliczenia bezzwrotnej opłaty w wysokości 25% wartości umówionych usług.
 2. Klient może zostać również obciążony powyższą opłatą jeśli spóźni się nadmiernie na umówioną wizytę i nie będzie możliwości wykonania usługi w pozostałym czasie. 
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close